Informacja dot. składek samorządowych

Szanowne Koleżanki
Szanowni Koledzy

Uchwalone przez Zgromadzenie Izby obniżenie składek adwokatów i aplikantów wymusiło zmianę preliminarza. Przewidywane wpływy będą niższe od założonych o kwotę 132.500 zł i zamkną się kwotą 586.080 zł.

Z uwagi na powyższe postanowiono zrezygnować z prenumeraty Palestry, dla wszystkich adwokatów co powinno przynieść oszczędności około 40.000 zł. Pragnę przypomnieć, że Naczelna Rada Adwokacka uchwałą z 8.02.1992 nr 2/XI/92 zobowiązała „wszystkich adwokatów wpisanych na listę adwokacką i wykonujących zawód adwokata w pełnym zakresie do prenumeraty „Palestry”. W związku z powyższym Koleżanki i Koledzy, realizując ten obowiązek i zainteresowani prenumeratą Palestry proszeni są o złożenie zamówień indywidualnych w redakcji Palestry, za pośrednictwem strony internetowej www.palestra.pl.

W ramach oszczędności prawdopodobnie konieczne będzie zrezygnowanie z uroczystych obchodów 60-lecia Izby, lub co najmniej znaczne ograniczenie wydatków na ten cel przewidzianych. Przewiduję pokrycie reszty deficytu z likwidacji lokaty bankowej w kwocie 50.000 zł.

Dodatkowo wyjaśniam, iż w związku z podjęciem przez Zgromadzenie Izby w dniu 6 kwietnia 2013 r. uchwały dotyczącej wysokości składek zgodnie z projektem złożonym przez adw. Tadeusza Smykowskiego wysokość składki za okres od stycznia do marca 2013 r. wynosi – dla adwokatów wykonujących zawód kwotę 200 zł miesięcznie, 175 od adwokata nie wykonującego zawodu i 30 zł od aplikanta.
Od miesiąca kwietnia wysokość składek wynosi 150 zł od adwokata wykonującego zawód, 130 zł od adwokata nie wykonującego zawodu i 20 zł od aplikanta.
Zróżnicowana wysokość składek wynika wprost z treści wniosku adw. Tadeusza Smykowskiego i sankcjonującej go uchwały Zgromadzenia Izby. Wniosek ten w sposób jednoznaczny zawiera propozycję obniżenia wysokości składek w stosunku do dotychczas obowiązującej od 1 kwietnia 2013 r.
W tej sytuacji nie występują podstawy do zaliczenia na poczet kolejnego miesiąca nadwyżki wynikającej w wpłat za miesiące od stycznia do marca 2013 r.

W załączeniu projekt uchwały Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Zielonej Górze dot. wysokość składek samorządowych na 2013 rok.

W związku ze zmniejszeniem przewidywanych wpływów do budżetu ORA niezbędna okazała się zmiana założonego preliminarza.

Proszę Koleżanki i Kolegów o terminowe i regularne uiszczanie składek oraz składki na ubezpieczenie według wybranego wariantu.

Skarbnik
Okręgowej Rady Adwokackiej
w Zielonej Górze
adw. Tadeusz Dobiecki

w załączeniu:

  • projekt uchwały Zgromadzenia Izby Adwokackiej,
  • projekt uchwały adw. Tadeusza Smykowskiego,
  • formularz kontaktowy palestry
« Powrót do listy aktualności