Komunikat w sprawie wpisu na listę aplikantów adwokackich dla osób, które zdały egzamin wstępny w dniu 27 września br.

Komunikat w sprawie wpisu na listę aplikantów adwokackich dla osób, które zdały egzamin wstępny w dniu 27 września br.

Informuję, że osoby które zdały egzamin wstępny na aplikację adwokacką w dniu 27 września br. i są zainteresowane odbywaniem aplikacji w Izbie Adwokackiej w Zielonej Górze mogą złożyć stosowny wniosek do tutejszej Okręgowej Rady Adwokackiej z następującymi załącznikami:

  1. podpisany oryginał albo urzędowy odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce (jeżeli nie został złożony przy wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na apl. adw. lub została złożona jedynie kserokopia dyplomu);
  2. aktualną informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem;
  3. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  4. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczyło i nie toczy się żadne postępowanie karne i/lub  dyscyplinarne – zgodnie z art. 65 pkt 1 w zw. z art. 75 ust. 2 ustawy Prawo o adwokaturze

Osoby, które chcą rozpocząć aplikację od stycznia 2020 r. powinny złożyć wniosek do 25 października 2019 r.

Dziekan

Okręgowej Rady Adwokackiej

w Zielonej Górze

adw. Krzysztof S. Szymański

« Powrót do listy aktualności