Zapraszenie do przesyłania zgłoszeń na kurs online programu HELP Rady Europy nt. bioetyki.

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń na kurs online programu HELP Rady Europy nt. bioetyki

Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych i Sekretariat Programu HELP (Human Rights Education for Legal Professionals) Rady Europy zapraszają do udziału w kursie na temat europejskich standardów bioetycznych. Szkolenie odbywać się będzie online od września 2020 r.

Spotkanie inaugurujące kurs w formule online zaplanowano na piątek 25.09.2020 r. w godz. 12.00-14.30.

Kurs prowadzony jest w języku polskim, jednak podczas spotkania wstępnego inaugurującego kurs potrzebna będzie także podstawowa znajomość języka angielskiego.

Informacja o kursie:
Na kurs HELP składa się spotkanie wstępne online, podczas którego uczestnicy zostają wprowadzeni do tematu, zapoznają się z metodologią szkolenia, platformą internetową HELP, podsumowują swoje dotychczasowe doświadczenia i zgłaszają oczekiwania wobec tutora.

Zasadnicza część kursu odbywa się online, na platformie internetowej HELP – kurs jest interaktywny, zawiera prezentacje, filmy, testy, kazusy, wymaga od uczestników podejmowania dyskusji na forum i wspólnego rozwiązywania zadań. Każde szkolenie adaptowane jest do kontekstu krajowego – przetłumaczone na język polski, uwzględnia przepisy prawa krajowego oraz orzecznictwo. Szkolenia HELP prowadzone są przez przeszkolonych przez Radę Europy i certyfikowanych trenerów. Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia kursu HELP.

Koszt kursu w całości pokrywa Rada Europy z projektu finansowanego przez Komisję Europejską.

Liczba miejsc ograniczona – w kursie może wziąć udział 15 adwokatów i radców prawnych. Zgłoszenia będą uwzględniane według kolejności wpływu, przy założeniu, że każdy uczestnik będzie pochodził z innej izby oraz przy uwzględnieniu możliwości dalszego rozpowszechniania wiedzy zdobytej podczas kursu. Jeżeli wpłynie więcej niż jedno zgłoszenie z danej izby, zgłoszenie zostanie uwzględnione, jeżeli nie zgłosi się maksymalna liczba uczestników.

Zgłoszenia – adwokaci zainteresowani udziałem w kursie proszeni są o przesłanie swojego zgłoszenia do piątku 18.09.2020 r. do adw. Anny Mazurczak pełniącej funkcję Info-point programu HELP przy NRA: anna.mazurczak@adwokatura.pl.
W zgłoszeniu proszę podać: imię, nazwisko, reprezentowana izba adwokacka, kontakt mailowy i telefoniczny, doświadczenie zawodowe związane z tematem kursu, możliwość rozpowszechnienia wiedzy zdobytej podczas kursu, oczekiwania wobec kursu.

Program HELP Rady Europy wspiera państwa członkowskie Rady Europy we wdrażaniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności na poziomie krajowym. Szkolenia w ramach programu HELP skierowane są do profesjonalistów – sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych. Mają na celu zwiększenie ich kompetencji w stosowaniu Konwencji i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w prowadzonych sprawach na poziomie krajowym. Szkolenia uwzględniają także odniesienie do prawa unijnego, w tym Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

« Powrót do listy aktualności