Historia

Historia Izby Adwokackiej w Zielonej Górze.

Wojewódzka Izba Adwokacka w Zielonej Górze – obecnie Izba Adwokacka w Zielonej Górze – powstała w dniu 8 października 1953 roku aktem powołania przez Ministra Sprawiedliwości, na mocy przysługujących mu uprawnień ustawowych (nr MS 11/53). W dniu 18 listopada 1953 roku powołano pierwszą Radę Adwokacką (obecnie Okręgowa Rada Adwokacka w Zielonej Górze). Dziekanem został wówczas adw. Kazimierz Fałat z Katowic.

Wojewódzka Izba Adwokacka w Zielonej Górze obejmowała terytorium województwa zielonogórskiego. Jej członkami zostali wszyscy adwokaci i aplikanci adwokaccy, posiadający swoje siedziby na terytorium województwa zielonogórskiego. Tak więc Izba w chwili jej powołania składała się z 59 członków: 56 adwokatów i 3 aplikantów adwokackich.

Adw. Kazimierz Fałat został odwołany przez Ministra Sprawiedliwości z funkcji dziekana w dniu 9 stycznia 1954 roku. Na jego miejsce Minister Sprawiedliwości powołał adw. Władysława Kaniewskiego, pod którego przewodnictwem Rada pracowała w niezmienionym od powołania składzie do dnia 23 lutego 1955 roku. W tym dniu adw. Władysław Kaniewski został odwołany, a nominację od Ministra Sprawiedliwości uzyskała adw. Irena Barszczewska. Jednocześnie Minister Sprawiedliwości zmienił skład Rady Adwokackiej, która działała w tym składzie do wyborów organów Izby przeprowadzonych w 1956 roku.

Dnia 28 listopada 1956 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o ustroju adwokatury z dnia 27 czerwca 1950 roku. Jedną ze zmian wtedy wprowadzonych było powoływanie organów samorządowych w drodze wyborów. Wyborów dokonywało zgromadzenie delegatów, wybieranych w zespołach lub przez zebrania adwokatów nie wykonujących zawodu w żadnym zespole. Listę kandydatów na dziekana tworzył Komitet Frontu Jedności Narodu, choć członkowie zgromadzenia wyborczego delegatów również mieli prawo zgłaszania kandydatów.

W wyniku przeprowadzonych wyborów dziekanem nadal została adw. Irena Barszczewska i pełniła tę funkcję aż do 1959 roku. Następnym dziekanem został adw. Mikołaj Uzłowski, później trzykrotnie wybierany na to miejsce. Zmarł tragicznie w dniu 31 lipca 1967 roku. W wyniku nowych wyborów następnym dziekanem został adw. Ewald Soroko. Pełnił tę funkcję nadal w latach: 1970, 1973 i 1976. Następnie, w roku 1979 dziekanem został adw. Czesław Dużyński i przewodniczył Radzie aż do roku 1989.

Ustawa Prawo o adwokaturze z dnia 26 maja 1982 roku zmieniła system wyborczy w samorządzie adwokackim. Od tamtej pory w wyborach biorą udział wszyscy adwokaci, a wyboru dziekana dokonuje się w wyborach bezpośrednich. Zgodnie z art. 11 ust. 3 tejże ustawy, w prezydiach okręgowych rad adwokackich nie można sprawować tej samej funkcji dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje. Z nazwy Izby zniknął też przymiotnik: wojewódzka. Natomiast Rada Adwokacka (organ Izby) stała się Okręgową Radą Adwokacką.

Pierwszym dziekanem wybranym w wyborach bezpośrednich był adw. Czesław Dużyński. Następnie w latach 1989-1995 funkcję tę sprawował adw. Krzysztof Szymański. Po nim Zgromadzenie Izby wybrało na dziekana adw. Tadeusza Smykowskiego, który przewodniczył Okręgowej Radzie Adwokackiej do 1998 roku. W tym roku ponownie na dziekana został wybrany adw. Krzysztof Szymański.

Kolejne wybory odbyły się 25 września 2004 roku, w ich wyniku dziekanem został adw. Witold Majchrzak, który pełnił tę funkcję do 2 października 2010 r., kiedy to na nową 3-letnią kadencję wybrano adw. Lecha Kochaniaka.

Na początku 2008 roku ORA zmieniła siedzibę, która mieści się w lokalu stanowiącym własność Izby, położonym w Zielonej Górze przy Placu Pocztowym 16/5.

W ostatnich latach po zmianie ustawy P.O.A. i szerszym otwarciu dostępu do zawodu adwokata znacznie wzrosła ilość adwokatów i aplikantów. Na koniec roku 2010 w Zielonogórskiej Izbie Adwokackiej było 273 adwokatów i 100 aplikantów adwokackich.

Izba Adwokacka w Zielonej Górze terytorialnie obejmuje swym zasięgiem województwo lubuskie a nadto okręg Sądów Rejonowych w Wolsztynie (woj. wielkopolskie), Myśliborzu i Choszcznie (woj. zachodniopomorskie).