Archiwa

II Mistrzostwa Polski Adwokatów w Półmaratonie, Zielona Góra 10.09.2017r.

Zapraszamy i informujemy, że II Adwokackie Mistrzostwa Polski w Półmaratonie odbędą się w dniu 10 września 2017 r. w Zielonej Górze i zorganizowane zostały przez Zielonogórską Izbę Adwokacką wspólnie z Naczelną Radą Adwokacką.

          Zapisy elektroniczne na stronie www.polmaratonzielonogorski.pl do dnia 31 sierpnia 2017 r., a następnie osobiście w biurze zawodów w dniach 9 i 10 września 2017 r.

Niedziela, 10 września 2017 r. przypada w Zielonej Górze na zakończenie Winobrania – dorocznych dni miasta, dlatego też oprawa i program wydarzeń towarzyszących są jak zawsze bogate i odświętne. Każdy uczestnik znajdzie z pewnością coś dla siebie.

Organizatorzy Mistrzostw liczą na udział jak największej grupy adwokatów uprawiających bieganie, będzie to jednak również okazja do spotkań, wymiany poglądów i doświadczeń.

Dziekan ORA w Zielonej Górze

adw. Krzysztof S. Szymański

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką.

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką w 2017 r.

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75a ust. 4 i art. 75c ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1999, z późn. zm.), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką na dzień 30 września 2017 r. (sobota) godz. 11.00.

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką należy złożyć w siedzibie komisji kwalifikacyjnej, która mieści się w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackich w Zielonej Górze, Plac Pocztowy 16/5, kod 65-305.

 

 

Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką upływa w dniu 16 sierpnia 2017 r. Termin ten nie podlega przywróceniu.

 

Opłata za egzamin wstępny wynosi 1000 zł (słownie: tysiąc złotych).

 

Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „Imię i nazwisko kandydata – opłata za egzamin wstępny na aplikację adwokacką w 2017 r.”.

 

 

   Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać:

  1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego,
  2. kwestionariusz osobowy – wzór do pobrania tutaj: kwestionariusz osobowy,
  3. życiorys,
  4. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego,
  5. zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4), można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (23 września 2017 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,
  6. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny,
  7. 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Rejestracja on-line:

https://nabor-zielona-gora.devconfido.pl/rekrutacja/info

Rejestracja elektroniczna nie stanowi złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką. Zgłoszenie należy złożyć wraz z załącznikami w formie pisemnej w siedzibie Komisji Egzaminacyjnej ds. aplikacji adwokackiej na obszarze Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze, Plac Pocztowy 16/5, 65-305 Zielona Góra.

Konferencja „Mediacja-rozwiązanie korzystne dla Stron i Sądu”. Zielona Góra, 01.06.2017r.

W związku z uzyskaniem informacji od Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, przekazujemy, iż w dniu 01.06.2017r. od godz. 10:30 w Sali Konferencyjnej budynku Sądu Okręgowego w Zielonej Górze – Plac Słowiański 6, odbędzie się pierwsza konferencja w ramach „Zielonogórskiego Salonu Mediacji”.

Tematem pierwszego spotkania będzie „Mediacja-rozwiązanie korzystne dla Stron i Sądu”.

Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się:

– Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości, doktor nauk prawnych – Aneta Jakubiak-Mirończuk

– Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Radca Prawny, mediator gospodarczy, mediator sądowy – Maciej Bobrowicz,

– Koordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu, – Piotr Marciniak,

– Sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, pracownik dydaktyczny współpracujący z Uniwersytetem Zielonogórskim – Katarzyna Kijowska.

Osoby, które wyrażą wolę udziału w konferencji winny przesłać swoje zgłoszenie elektroniczne do dnia 19.05.2017r. na adres salon.mediacji@zielona-gora.so.gov.pl

Uczestnicy konferencji otrzymają zaświadczenia z informacją o wymiarze czasowym i programie merytorycznym konferencji.

Zaproszenie na Konferencję pt. „Prawa pacjentek – bez znieczulenia”, 27 maja 2017r. Wrocław.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji pt. „Prawa pacjentek – bez znieczulenia”, która odbędzie się 27 maja 2017 roku w Budynku Starej Giełdy przy Placu Solnym 16 we Wrocławiu.

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do 22 maja br., wyłącznie elektronicznie na adres dzial.osobowy@nra.pl wraz z adresem korespondencyjnym i wskazaniem wykonywanego zawodu (np.: adwokat, radca prawny, aplikant lub osoba zainteresowana tematyką konferencji), celem późniejszego kolportażu dokumentów potwierdzających uczestnictwo w konferencji (świadectwa dla adwokatów i radców prawnych, certyfikaty dla pozostałych uczestników).

Zaznaczamy, iż nie ma innej możliwości rejestracji w tym wydarzeniu.

Udział w konferencji zapewnia adwokatom i radcom prawnym 5 punktów z zakresu doskonalenia zawodowego.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia list zgłoszeń przed upływem podanego terminu.

Szczegóły konferencji:

Zaproszenie na konferencję Prawa pacjentek – bez znieczulenia.

 

Kongres Prawników Polskich 20 maja 2017r. w Katowicach,

Zaproszenie do udziału w Kongresie Prawników Polskich.

Kongres Prawników Polskich odbędzie się 20 maja w Katowicach.

Organizują go: Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Naczelna Rada Adwokacka oraz Krajowa Rada Radców Prawnych.

Adwokaci i aplikanci adwokaccy zaproszeni są do udziału w Kongresie. Rejestracji można dokonać na stronie: http://kongresprawnikow.info/

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wpłaty w terminie określonym w mailu potwierdzającym rejestrację. Wszystkie dane potrzebne do dokonania tej wpłaty zawarte są w mailu z potwierdzeniem.

W Polsce jak najbardziej potrzebna jest reforma wymiaru sprawiedliwości. Wymaga ona jednak przemyślanych decyzji, wypracowanych i konsultowanych z praktykami, jakimi są m.in. adwokaci, radcy prawni i sędziowie. Tak uważają przedstawiciele środowisk prawniczych, którzy zachęcają do wzięcia udziału w Kongresie Prawników Polskich 20 maja, który będzie okazją do wymiany poglądów i debaty na temat kształtu reformy.

Wydarzenie organizuje Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych oraz Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia. – Chociaż Kongres organizowany jest
przez adwokatów, radców prawnych i sędziów, to zapraszamy przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych oraz organizacji pozarządowych – mówią organizatorzy.

Środowiska adwokackie, radcowskie i sędziowskie podkreślają również, że reforma wymiaru sprawiedliwości musi kierować się zasadami demokratycznego państwa prawa, a szczególnie zasadą zachowania niezależności sądów, niezawisłości sędziów oraz autonomiczności samorządów prawniczych. Zmiany te wymagają przemyślanych decyzji, wypracowanych i konsultowanych z praktykami. Prawnicy wskazują również na konieczność ułatwienia dostępu do pomocy prawnej zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym. Łączy się z tym zagwarantowanie na każdym etapie sprawy profesjonalnej pomocy adwokata lub radcy prawnego.

– Wspólnota zawodów prawniczych opiera się na szacunku dla człowieka oraz prawa mądrego i sprawiedliwego. Takiego prawa chce każdy prawnik i takiego prawa poszukujemy na salach sądowych. Sędzia jest niezawisły właśnie po to, aby mógł usuwać bezduszność z prawa stanowionego i interpretować je tak, by każdemu przyznać to, co słuszne i sprawiedliwe. Kongres Prawników będzie okazją do dyskusji o tym, jak sprawić, by prawo nie było opresyjne. Sądy są dla obywateli. Wierzę, że wszyscy mamy tego coraz większą świadomość. – mówi SSO Krystian Markiewicz, przewodniczący Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia.

– Kongres Prawników Polskich zwoływany jest w trudnych czasach, w których politycy w mediach nadają ton dyskusji dotyczącej wymiaru sprawiedliwości. Chciałbym, by ten rodzaj politycznej, opartej na emocjach, gry został zastąpiony rzeczową, silną w argumenty dyskusją nad przyszłością wymiaru sprawiedliwości oraz zawodów prawniczych. Będziemy podczas Kongresu debatowali o dostępie do wymiaru sprawiedliwości o tym, co z siebie dajemy obywatelom i o tym, jak ważna jest niezależność radców prawnych i adwokatów. Chciałbym, żebyśmy pamiętali, że dostęp do wymiaru sprawiedliwości to dostęp do niezależnego i niezawisłego sądu. Serdecznie wszystkich zapraszam na to wielkie wydarzenie.– podkreśla r.pr. Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

 Kongresowi Prawników Polskich wielu będzie chciało przypisać wyłącznie wymiar polityczny. Chcę jednak podkreślić, że spotykamy się, żeby wymienić się między sobą spostrzeżeniami dotyczącymi reformy wymiaru sprawiedliwości. Będziemy chcieli wypracować propozycje jak usprawnić dostęp obywatela do niego. Adwokaci jako praktycy prawa, dla których sala sądowa jest codziennym miejscem pracy, bardzo dobrze wiedzą, które mechanizmy się sprawdzają, a które wymagają ulepszenia, na co najbardziej narzekają nasi klienci i tym doświadczeniem podzielimy się z pozostałymi uczestnikami Kongresu. – mówi z kolei adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

Osoby zainteresowane udziałem w Kongresie proszone są o zarejestrowanie się na stronie: http://kongresprawnikow.info/

Szkolenie stacjonarne, Zielona Góra, 03.06.2017r., „Praktyczne aspekty sporządzania skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Dostęp do adwokata podczas pierwszych czynności w procesie karnym – standardy wyznaczone w dotychczasowym orzecznictwie Trybunału.”

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

serdecznie zapraszamy na szkolenie stacjonarne, które odbędzie się w Zielonej Górze w dniu 3 czerwca 2017 r.  w godzinach 11:00 –  13:00.

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie 3 punktów szkoleniowych.

Proszę o zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu w terminie do 15 maja 2017 r. na adres:

szkolenia@adwokatura.zgora.pl
Szkolenie obejmie wykład:

„Praktyczne aspekty sporządzania skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Dostęp do adwokata podczas pierwszych czynności w procesie karnym – standardy wyznaczone w dotychczasowym orzecznictwie Trybunału.”

Wykład poprowadzą i będą odpowiadać na Państwa pytania: adw. Justyna Metelska (przewodnicząca KPCz przy NRA) oraz adw. Małgorzata Mączka-Pacholak (wiceprzewodnicząca KPCz przy NRA).

Szkolenie jest organizowane przez Komisję Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w kooperacji z Komisją Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Zielonej Górze.

Miejsce szkolenia zostanie wskazane w terminie późniejszym.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Adw. Magdalena Pająk

Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka

przy Okręgowej Radzie Adwokackiej