Archiwa

Zmarł adw. Czesław Jaworski.

Z wielkim żalem zawiadamiam, że w dniu 1 września w Warszawie zmarł

adw. Czesław Jaworski, wielki autorytet i jedna z największych postaci

Polskiej Adwokatury, były prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i redaktor naczelny Palestry.

Dziekan
Okręgowej Rady Adwokackiej
w Zielonej Górze

adw. Krzysztof S. Szymański

http://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/nowy-news-polski-5284/

Egzamin wstępny na aplikację adwokacką 2018 r.

Egzamin wstępny na aplikację adwokacką 2018 r.

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75a ust. 4 i art. 75c ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2368, z późn. zm.), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką na dzień 29 września 2018 r. (sobota) godz. 11.00.

Miejsce egzaminu na aplikację adwokacką w Zielonej Górze zostanie podane kandydatom wraz z informacją o dopuszczeniu do egzaminu.

Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką upływa w dniu 15 sierpnia 2018 r. Termin ten nie podlega przywróceniu.

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać:

1.    wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego,

2.    kwestionariusz osobowy,  WZÓR DO POBRANIA: wzor-kwestionariusza-osobowego_1

3.    życiorys,

4.    kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego,

5.    zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4), można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (22 września 2018 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,

6.    oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny,

Opłata za egzamin wstępny wynosi 1050 zł (słownie: tysiąc pięćdziesiąt złotych).

Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „Imię i nazwisko kandydata – opłata za egzamin wstępny na aplikację adwokacką w 2018 r.”.

7.    3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu na aplikację adwokacką należy adresować do:

Komisji Egzaminacyjnej ds. aplikacji adwokackiej na obszarze Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze, pl. Pocztowy 16/5, 65-305 Zielona Góra
Wnioski można też składać osobiście w Biurze ORA, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-15.00

Szkolenie RODO, Zielona Góra, dnia 12.05.2018r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

kontynuując tegoroczny program doskonalenia zawodowego i w związku z wprowadzeniem z dniem 25 maja 2018 r. przepisów Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), serdecznie zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się w dniu:

12 maja 2018 r. od godz. 10.00

w auli nr 205 Rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego

przy ul. Licealnej 9 w Zielonej Górze.

Szkolenie, mające na celu przybliżenie obowiązków adwokatów w codziennej praktyce prowadzenia kancelarii, przeprowadzą adw. Weronika Pawłowicz i adw. Karolina Prokopowicz.

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie 2 punktów.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że szkolenie to odbędzie się także w Gorzowie Wlkp. Jego termin i miejsce zostanie podany w najbliższych dniach.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!

adw. Aneta Sołtysiak – Radzik

wicedziekan ORA

23. posiedzenie naukowe Katedry Prawa Cywilnego UZ, Zielona Góra, 07.05.2018r. Zielona Góra

Szanowne Koleżanki
Szanowni Koledzy
W uzgodnieniu z dr Piotrem Mysiakiem, prodziekanem Wydziału Prawa i prof. Arkadiuszem Wudarskim, w ramach współpracy Izby Adwokackiej z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu naukowym  Katedry Prawa Cywilnego, które odbędzie się   w dniu  – 7.05.2018 godz.18, w budynku Wydziału Prawa – Plac Słowiański 9, sala nr 104
Udział w posiedzeniu upoważnia do przyznania 2 punktów szkoleniowych.
Tematem posiedzenia będzie referat Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze o tytule „Podróże służbowe-czas pracy kierowców”.
adw. Tadeusz Dobiecki

Sympozjum szkoleniowe Kołobrzeg 2018, 07.06.-09.06.2018r.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w sympozjum szkoleniowym naszej Izby, które odbędzie się w dniach 7 – 9 czerwca 2018 r. w Kołobrzegu.

Tym razem ponownie ugości nas Hotel Aquarius Spa *****

przy ul. Kasprowicza 24 w Kołobrzegu.

(bliższe informacje o obiekcie: www.aquariusspa.pl)

Udział w sympozjum umożliwi uzyskanie 12 punktów szkoleniowych.

Szczegółowy plan szkolenia zostanie udostępniony w najbliższych dniach.

Koszt udziału w sympozjum dla adwokatów będących członkami Izby Adwokackiej w Zielonej Górze wynosi 540 zł.

Potwierdzeniem udziału w szkoleniu jest przesłanie do dnia 15 maja 2018 r. na adres mailowy: j.senkowska@go.travel.pl

formularza zgłoszeniowego wraz z dowodem wpłaty, który zawiera imię i nazwisko oraz dopisek : „Sympozjum ORA 2018”, dokonanej na:

Konto: Biuro Podróży Andrzej Gołdyka, Citi Handlowy,

nr 63 1030 0019 0109 8530 0040 3188

Formularz zgłoszeniowy, szczegóły dotyczące płatności, także dotyczące osób, które nie są członkami naszej Izby oraz wszelkie informacje organizacyjne dotyczące sympozjum, znajdą Państwo w załącznikach do tego wpisu.

FORMULARZ:

Formularz zgłoszeniowy – Kołobrzeg 2018

PROGRAM:

Wstępny program szkolenia – Kołobrzeg 2018

Prosimy o terminowe wysyłanie formularzy zgłoszeniowych wraz z dowodami wpłat.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń!

Serdecznie zapraszam.

w imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej

adw. Aneta Sołtysiak – Radzik

Wicedziekan ORA

Zawiadomienie o Zgromadzeniu Izby, Zielona Góra, 21.04.2018r.

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Zielonej Górze – 21.04.2018 r.

Okręgowa Rada Adwokacka w Zielonej Górze na posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2018 roku podjęła uchwałę o zwołaniu Zgromadzenia Izby Adwokackiej na dzień 21 kwietnia 2018 roku.

Dziekan

Okręgowej Rady Adwokackiej

w Zielonej Górze

adw. Krzysztof S. Szymański

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Problematyka obrotu nierzetelnymi fakturami w świetle prawa karnego materialnego i procesowego”, Zielona Góra 19.04.2018r.

Zaproszenie

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego – Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karego oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Zielonej Górze zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zatytułowanej:

Problematyka obrotu nierzetelnymi fakturami w świetle prawa karnego materialnego i procesowego.

Konferencja odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2018 roku w Rektoracie Uniwersytetu Zielonogórskiego (sala nr 205).

Zasadniczym celem konferencji jest przedstawienie oraz poddanie pod dyskusję karnoprawnej problematyki dotyczącej zwalczania zjawiska obrotu nierzetelnymi fakturami w świetle prawa karnego materialnego oraz prawa karnego procesowego.

W prezentowanych przez Prelegentów referatach omówieniu poddane zostaną zmiany ustawodawcze, jakie miały miejsce w 2017 r. oraz wskazane zostaną trudności, jakie mogą pojawić się w procesie interpretowania i stosowania przepisów dotyczących zwalczania zjawiska obrotu nierzetelnymi fakturami zarówno w płaszczyźnie prawa karnego materialnego, jak i prawa karnego procesowego. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na: ustawowe znamiona nowych typów czynów zabronionych, zbieg przestępstw (powszechnych) i przestępstw skarbowych, wykorzystanie materiałów z postępowania podatkowego w postępowaniu karnym i karnym skarbowym, a także wpływ decyzji podatkowej na ustalenia sądu karnego.

Udział w Konferencji jako prelegenci zapowiedzieli znani i uznani praktycy i teoretycy specjalizujący się  w zagadnieniach prawa karnego skarbowego z kilku ośrodków naukowych m.in Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Śląskiego  oraz  SN i WSA – autorzy uznanych opracowań i komentarzy do Kodeksu karnego skarbowego.

Uprzejmie informujemy, że rejestracja uczestników tegorocznej konferencji odbędzie się w dniach 19 marca – 30 marca w formie elektronicznej.

Opłata konferencyjna wynosi 50 PLN.

Za udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej przysługiwać będzie 8 punktów.

Dalsze szczegółowe informacje zostaną podane w następnym ogłoszeniu.

Komitet Naukowy

Przewodniczący:

Dr hab. Hanna Paluszkiewicz prof. UZ, Kierownik Katedry Prawa Karnego i Postępowania Karnego, WPiA, UZ,
prof. dr hab. Robert Zawłocki,
dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ

Członkowie:

Dr hab. Maciej Małolepszy, prof.UZ,

Adw. Krzysztof Seweryn Szymański

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący:

Dr Joanna Markiewicz-Stanny

j.markiewicz-stanny@wpa.uz.zgora.pl

Członkowie

Adw. Tadeusz Dobiecki

Dr Agnieszka Kania

Dr Sebastian Kowalski

Dr Olaf Włodkowski

konferencjauz@gmail.com

Izbowy Konkurs Krasomówczy, Zielona góra dnia 24.03.2018r.

W dniu 24 marca 2018 r. w godzinach 9.30 – 15.00 w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze odbędzie się doroczny  Izbowy Konkurs Krasomówczy Aplikantów Adwokackich.

Udział w konkursie jest obowiązkowy dla aplikantów II roku i nieobowiązkowy dla aplikantów z pozostałych lat.

Zgłoszenia tych ostatnich należy składać w sekretariacie ORA do dnia 6 marca br.

Każdy z uczestników dwa tygodnie przed datą konkursu  drogą mailową otrzyma 5 kazusów.

20 marca 2018 r.  o godz. 10.00 przewodniczący lub upoważniony przez niego członek jury przeprowadzi w siedzibie ORA w Zielonej Górze losowanie  kazusu i roli procesowej przypadającej uczestnikowi konkursu.

O wynikach losowania  uczestnicy zostaną  powiadomieni drogą mailową niezwłocznie po jego przeprowadzeniu.

Kierownik Szkolenia

adw. Lech Kochaniak

XX posiedzenie naukowe Ius Privatum, wykład SSO Danuta Sawicz-Nowacka, Zielona Góra, 20.02.2018r.

Szanowne Koleżanki

Szanowni Koledzy

W uzgodnieniu z dr Piotrem Mysiakiem, prodziekanem Wydziału Prawa i prof. Arkadiuszem Wudarskim, w ramach współpracy z Izby Adwokackiej z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu naukowym  Katedry Prawa Cywilnego, które odbędzie się w Galerii Rektoratu – ul. Licealna 9 w dniu  – 20.02.2018r. o godz. 18.30.

Referat wprowadzający wygłosi sędzia Sądu Okręgowego Danuta Sawicz-Nowacka.

Udział w posiedzeniu upoważnia do przyznania  punktów szkoleniowych.

20 IUS PRIVATUM – D. Sawicz-Nowacka (20.II.2018)

adw. Tadeusz Dobiecki