Ogólnopolska konferencja „Dwie dekady Konstytucji – doświadczenia i wyzwania”, Opole, 27.10.2017r.

Katedra Własności Intelektualnej, Prawa Administracyjnego i Europejskiego

Wydział Ekonomii i Zarządzania

Politechnika Opolska

oraz

Zakład Teorii i Filozofii Prawa

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Opolski

Zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową

Dwie dekady Konstytucji – doświadczenia i wyzwania

Która odbędzie się pod honorowym patronatem

Rzecznika Praw Obywatelskich dra Adama Bodnara

Deputowanej do Parlamentu Europejskiego Danuty Jazłowieckiej

Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu

oraz

Prezydenta Miasta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego

W tym roku mija rocznica 20 lat od uchwalenia Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Katedra Własności Intelektualnej, Prawa Administracyjnego i Europejskiego z Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej wspólnie z Zakładem Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego postanowiły wykorzystać tę okrągłą rocznicę jako pretekst do dyskusji na temat funkcjonowania ustawy zasadniczej w przestrzeni prawa krajowego i europejskiego. Ostanie lata bardzo wyraźnie pokazały, iż konieczna jest pogłębiona refleksja nad przestrzeganiem podstawowych zasad i wartości konstytucyjnych oraz praw człowieka w niestabilnym otoczeniu wewnętrznym i międzynarodowym.

Zamysłem organizatorów planowanej konferencji jest uczynienie przedmiotem wygłaszanych referatów i dyskusji szerokiego spektrum problemów związanych z funkcjonowaniem Konstytucji RP przez dwadzieścia lat jej obowiązywania, między innymi takich jak:

  • analiza praktyki stosowania ustawy zasadniczej, w szczególności jej aksjologicznych podstaw i sposobu interpretacji zasad ustrojowych wobec problemów, które ujawniły się w ostatnim czasie
  • prawa i wolności człowieka i obywatela w sytuacji przeobrażeń społecznych i kryzysu sądownictwa. W ramach tego obszaru konieczne jest odniesienie się zarówno do rozwoju społeczno-ekonomicznego i jego wpływu na prawa człowieka, jak i poszukiwania skutecznych rozwiązań w zakresie ochrony praw jednostek w obliczu kryzysu sądownictwa, w tym sądownictwa konstytucyjnego, a także refleksja nad alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów,
  • problematyka funkcjonowania i kompetencji organów władzy publicznej na tle między innymi zasady trójpodziału władzy,
  • doświadczenia wynikające z członkowstwa Polski w Unii Europejskiej i wyzwania związane z perspektywą przystąpienia do strefy euro.

Konferencja odbędzie się w Opolu w dniu 27 października 2017 roku, przy ul. Waryńskiego 4 w budynku CeNaBiz.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 15 czerwca 2017 roku. Opłata konferencyjna wynosi symboliczne 50 zł i obejmuje posiłki w trakcie konferencji, materiały konferencyjne oraz publikację referatów wygłoszonych podczas konferencji (po uzyskaniu pozytywnej recenzji) w monografii lub w czasopiśmie naukowym. Tekst referatu przeznaczony do publikacji powinien być przesłany do 15 listopada 2017 roku i nie przekraczać 40 tys. znaków ze spacjami.

Opłatę konferencyjną w wysokości 50 zł wnieść należy do 15 września 2017 roku na następujący rachunek:

Politechnika Opolska, ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole

Nr 80 1240 1633 1111 0000 2651 2646

z dopiskiem: Konferencja Konstytucja oraz imię i nazwisko uczestnika

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres  konferencja2017.konstytucja@gmail.com

 

Komitet organizacyjny:

  • dr Monika Haczkowska (Tel. 603 868 565)
  • dr Hanna Duszka – Jakimko (tel. 501 203 857)
  • dr Filip Tereszkiewicz (Tel. 600 190 263)

 

Komitet naukowy:

Prof. dr hab. Kazimierz Działocha

Prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf – Rektor PO

Prof. dr hab. Krzysztof Malik – Prorektor PO ds. studentów i inwestycji

Dr hab. Piotr Stec, prof. UO (UO, WPiA)

Dr hab. Małgorzata Masternak-Kubiak, prof. UWr (UWr, WPAiE)

Prof. dr hab. Mariusz Jabłoński (UWr, WPAiE)

Prof. dr hab. Kazimierz Szczygielski (PO)

Prof. dr hab. Krystian Heffner (PO)

dr Hanna Duszka – Jakimko (UO)

dr Monika Haczkowska (PO)