Informacje

KANDYDAT ZAINTERESOWANY WPISEM NA LISTĘ APLIKANTÓW ADWOKACKICH

IZBY ADWOKACKIEJ W ZIELONEJ GÓRZE POWINIEN, W TERMINIE DO 18 PAŹDZIERNIKA BR. ZŁOŻYĆ:

1. WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ APLIKANTÓW ADWOKACKICH własnoręcznie podpisany przez kandydata.

Wniosek o wpis na listę aplikantów adwokackich może być złożony w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały o pozytywnym wyniku egzaminu wstępnego (art. 75 ust. 3 ustawy – Prawo o adwokaturze oraz § 3 ust 2 Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej). Zalecane jest złożenie wniosku do końca października danego roku.

Wniosek skierowany do Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze składa się w biurze Okręgowej Rady przy placu Pocztowym 16/5.

2. DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY UKOŃCZENIE WYŻSZYCH STUDIÓW PRAWNICZYCH i UZYSKANIE TYTUŁU MAGISTRA PRAWA

tj. podpisany odpis dyplomu albo urzędowy odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych prawniczych w Polsce z tytułem magistra.

obowiązek złożenia tego dokumentu dotyczy jedynie tych osób, które przy wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką go nie złożyły (a tylko stosowne zaświadczenie) lub została złożona jedynie kserokopia dyplomu.

W PRZYPADKU UKOŃCZENIA STUDIÓW PRAWNICZYCH POZA RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ, należy złożyć dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prawniczych, uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej; np. odpis dyplomu ukończenia zagranicznych studiów wyższych lub jego uwierzytelnioną notarialnie kopię lub odpis dyplomu ukończenia zagranicznych studiów prawnych uznanych  w Rzeczypospolitej Polskiej wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem, itp. (art. 75 ust. 2 w zw. z art. 65 pkt. 3 ustawy – Prawo o adwokaturze).

W przypadku kandydata, który  przedstawi dokument ukończenia zagranicznych studiów prawniczych wskazać należy, że zgodnie z art. 327 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.), dyplom ukończenia studiów za graniczą może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność, a w przypadku jej braku – w drodze postępowania nostryfikacyjnego. Gdy brak jest tej przedmiotowej umowy międzynarodowej, określającej równoważność dyplomu ukończenia studiów za granicą odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu, kandydat powinien przedłożyć stosowne zaświadczenie dotyczące nostryfikacji jego dyplomu (art. 327 ust. 5 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

3. AKTUALNĄ INFORMACJĘ O NIEKARALNOŚCI Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

opatrzoną datą nie wcześniejszą, niż miesiąc przed jej złożeniem, uzyskaną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub w formie pisemnej.

W przypadku uzyskania aktualnej informacji  o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, do wniosku kandydat powinien dołączyć informatyczny nośnik pamięci (pamięć USB, płyta CD lub DVD), na którym powinien być zapisany dokument elektroniczny w formie danych XML, podpisany przez osobę upoważnioną do wydawania takich informacji przy pomocy bezpiecznego podpisu elektronicznego.

WYDRUK WIZUALIZACJI DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” NIE JEST DOKUMENTEM (por. strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web).

4. OŚWIADCZENIE KANDYDATA (1) o korzystaniu przez niego w pełni z praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych – podpisane własnoręcznie przez kandydata ( art. 65 pkt 2 w zw. z art. 75 ust. 2 ustawy – Prawo o adwokaturze).

5. OŚWIADCZENIE KANDYDATA (2), że przeciwko jego osobie nie toczyło i nie toczy się żadne postępowanie karne i/lub  dyscyplinarne, podpisane własnoręcznie przez kandydata ( art. 65 pkt 1 w zw. z art. 75 ust. 2 ustawy – Prawo o adwokaturze).

6. Wniosek o wyrobienie legitymacji aplikanta adwokackiego wraz ze zdjęciem.

We wniosku należy jedynie wpisać imię/imiona i nazwisko, oraz złożyć stosowny podpis. Pozostałe dane wypełnia administracja Biura ORA w Zielonej Górze.

Wniosek dostępny jest na stronie ORA pod adresem:DRUKI DO POBRANIA

7. KLAUZULA RODO

Dostępna na stronie ORA pod adresem: RODO

Kierownik Szkolenia

adw. Lech Kochaniak

 

Uprzejmie zawiadamiam, że opłata za aplikację adwokacką w 2023 roku wynosi 5.850 zł i została rozłożona na 4 następujące raty:

I rata – 1.500 zł płatna do dn. 28 lutego 2023 r.,

II rata – 1.450 zł płatna do dn. 31 maja 2023 r.,

III rata – 1.450 zł płatna do dn. 31 sierpnia 2023 r.,

IV rata – 1.450 zł płatna do dn. 31 października 2023 r.

Opłatę należy uiścić na poniższy rachunek bankowy:

55 1090 1535 0000 0001 1546 3862

Opłatę miesięczną z tytułu składek aplikanckich w roku 2022 w kwocie 30,- zł od aplikanta należy wpłacać na konto: 72 1090 1535 0000 0001 1546 3847, do dnia 15 każdego miesiąca.

Przy dokonywaniu kolejnych wpłat w tytule wpłaty proszę podać imię i nazwisko aplikanta, na rzecz którego wpłata ma być zaksięgowana oraz numer wpisu.

Kierownik Szkolenia

adw. Lech Kochaniak